Saint Petersburg, 199178, Russia, Line 14th (Vasilyevsky Island), 29
(812) 363-68-71, (812) 363-68-72
ru en
Svyatoslav M. Novikov
Svyatoslav M. Novikov
Research Assistant

st054427@student.spbu.ru


Scientific interests

  • probability theory
  • functional analysis